Home

Home
Center of Excellence in Food Processing Pilot plant
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร
Packaging Research and Design Unit
หน่วยวิจัยและออกแบบบรรจุภัณฑ์
Center of Pilot Scale Biopolymer Production
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยพอลิเมอร์ชีวภาพระดับนำร่อง
Process Development Center for Pharmaceutical and Herbal Products
ศูนย์พัฒนากระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร
National Primate Research Center
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ
Center of Fuels and Energy from Biomass
ศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเกษตรครบวงจร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
บูรณาการความรู้และผลงานวิจัยของคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาต่อยอดให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกษตรและบรรจุภัณฑ์  รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์
พัฒนางานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ที่รับโจทย์จากภาคเอกชน
บริการวิชาการให้กับ ชุมชน โดยรับโจทย์จากชุมชนและพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ฝึกอบรมบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายรวมทั้งบุคลากรในชุมชนต่างๆให้เข้มแข็ง
ตรวจสอบการผลิตให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะนำไปสู่การผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

สถานที่ตั้ง
ปัจจุบัน ศูนย์นวัตกรรมอาหาร  ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเกษตรครบวงจร แบ่งส่วนการทำงานเป็น 2 ศูนย์ย่อยได้แก่ ศูนย์ปทุมวัน และ ศูนย์สระบุรี

ศูนย์ปทุมวัน อยู่ที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เน้นด้านงานวิจัยเชิงลึกและการทดสอบวิเคราะห์อาหาร ประกอบด้วย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอาหารและน้ำ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนาโนเทคโนโลยี
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ศูนย์ทดสอบอาหาร
ภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะดำเนินวิจัยเชิงลึก เพื่อตอบโจทย์ของประเทศและสากล  ผลผลิตที่สำคัญของศูนย์นี้คือ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร และ นวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหาด้านอาหารและเกษตรของประเทศ ศูนย์ทดสอบอาหารจะรับวิเคราะห์อาหารทั้งทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ให้คำแนะนำและจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยอาหาร และทำวิจัยด้านเทคนิคการวิเคราะห์ตรวจสอบสารตกค้าง

ศูนย์สระบุรี ตั้งอยู่ ณ โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เน้นด้านการวิจัยกระบวนการผลิต ต่อยอดการวิจัยสู่อุตสาหกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอบรม แบ่งเป็นหน่วยงานดังนี้

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบเพื่อการแปรรูปอาหาร: กระป๋อง นม แช่แข็ง แห้ง แห้ง-ไมโครเวฟ
วิจัยกระบวนการผลิตที่เน้น GMP และเทคโนโลยีสะอาด และแปรรูปสินค้าเกษตรที่เกิดปัญหา เพื่อให้เก็บไว้ได้นานและเพิ่มมูลค่า
หน่วยวิจัยและออกแบบบรรจุภัฑณ์
ดำเนินการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับสินค้าแปรรูปที่ผลิตขึ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ชุมชนในด้านบรรจุภัณฑ์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยพอลิเมอร์ชีวภาพระดับนำร่อง
ดำเนินการผลิตสารตั้งต้น และพอลิเมอร์เชิงชีวภาพชนิดต่างๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและจำหน่าย
ศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวล
ดำเนินการนำวัสดุเหลือใช้ วัสดุเหลือทิ้งและวัสดุชีวภาพ จากหน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารฯ และชุมชน มาใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพชีวมวล เพื่อเป็นต้นแบบเทคโนโลยีและผลิตพลังงานใช้ในศูนย์นวัตกรรมอาหารฯ ในอนาคต
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
ทำการเพาะพันธุ์ ผลิต และให้บริการสัตว์ทดลองแก่หน่วยงานต่างๆ

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเกษตรครบวงจรให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้
ให้คำปรึกษาและบริการการตรวจสอบวิเคราะห์ทางด้านอาหารแบบครบวงจร
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
บริการพื้นที่และเครื่องมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
การผลิตพอลิเมอร์เชิงชีวภาพ
ต้นแบบการผลิตพลังงานชีวภาพชีวมวล
ศูนย์สัตว์ทดลอง

Inspiration Imagination Innovation – สร้างแรงบันดาลใจ ใช้จินตนาการ สู่งานนวัตกรรม

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเกษตรครบวงจร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0 2218 5538 หรือ 0 2218 5001 โทรสาร 0 2218 5000
Email:  scicupr@gmail.com

ศูนย์สระบุรี
โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
152 ถนนบ้านนา- แก่งคอย ตำบลชำผักแพว  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทรศัพท์  ?  โทรสาร ?
Email:  ?

canlı casino,
casino siteleri,
bahis siteleri,
tipobet365,
tipobet,
tipobet giriş,
youwin,
hepsibahis,
truvabet,
canlı bahis,
1xbet giriş,
canlı maç izle,
1xbet,
kralbet,
sahabet,
matadorbet,
1x bet,
onwin,
betmatik,
film izle,
hd film izle,
vdcasino,
canlı skor,
betboo,
perabet,
restbet,